All World Hotels

Regulamin

Poniższy Regulamin, ma zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez Serwis All World Hotel. Korzystanie z Serwisu/lub dokonywanie rezerwacji oznacza akceptację poniższego Regulaminu (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności) zarówno przez Użytkowników jak i Rezerwujących.

1.DEFINICJE

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu ALL World HOTEL, prowadzonego przez firmę AW-HOTEL, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 69, 25-002 Kielce.

1.2. Serwis, oznacza portal ALL WORLD HOTEL z adresem internetowym www.aw-hotel.com

1.3. Użytkownik oznacza obiekt noclegowy prezentowany na stronie www.aw-hotel.com

1.4. Obiekt noclegowy oznacza każdą placówkę hotel, motel, pensjonat, apartament, kwatery bądź inna prezentowana forma noclegowa w serwisie www.aw-hotel.com

1.5. Profil – oznacza stronę, na której jest prezentowany obiekt.

1.6. Login - oznacza on unikatowy identyfikator Użytkownika nadany w procesie współpracy z Serwisem.

1.7. Kody do Profilu – oznacza login oraz jednorazowe hasło generowane przez Serwis.

1.8. Rezerwujący - oznacza Osobę dokonującą rezerwacji przez portal.

 

2. ZAKRES USŁUG

2.1. Poprzez Serwis www.aw-hotel.com Użytkownicy mogą reklamować swoje Obiekty noclegowe a Rezerwujący mogą dokonywać rezerwacji w Obiektach.

2.2. Rezerwując pokoje przez stronę www.aw-hotel.com Rezerwujący wchodzą w bezpośredni stosunek umowny z Obiektem, w którym dokonują rezerwacji. Od momentu, w którym Rezerwujący dokona rezerwacji, Serwis działa jedynie, jako pośrednik pomiędzy Rezerwującym a Obiektem, przekazując szczegółowe informacje dotyczące danej rezerwacji do Obiektu oraz wysyłając Rezerwującemu e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu wybranego Obiektu.

2.3. Serwis prezentuje informacje, które zostały udostępnione przez Obiekt. Obiekty otrzymują dostęp do swojego Profilu, poprzez który zobowiązane są do uaktualniania wszystkich cen, dostępności pokoi oraz innych informacji, które pojawiają się na naszej stronie.

2.4. Serwis www.aw-hotel.com nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez obiekt oraz jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) a także za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu naszej strony związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją strony internetowej.

2.5. Każdy obiekt po otrzymaniu dostępu do Profilu pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność (opisowych) informacji (włącznie z cenami i dostępnością) wyświetlanych w Serwisie.

3. DLA OBIEKTÓW

3.1. Aby zarejestrować się w Serwisie, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie bądź mailowo. Procedura rejestracyjna polega na wyrażeniu chęci podjęcia wspólpracy oraz na przekazaniu lub wskazaniu materiałów do stworzenia prezentacji obiektu w postaci Profilu oraz zapoznaniu się z poniższym Regulaminem.

3.2. Pozycja Profilu pod daną miejscowością jest ustalona według kolejności przystąpienia do współpracy z Serwisem.

3.3. Treść informacji opracowywana jest przez Serwis na podstawie przesłanych przez Użytkownika materiałów w postaci elektronicznej lub innych wskazanych przez Użytkownika. Serwis nie edytuje tekstów i opisów przekazanych przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo do zmiany oraz aktualizacji informacji po przez logowanie sie do Serwisu.

3.4. Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do używania wszelkich znaków, wzorów, nazw handlowych oraz informacji zawartych w Profilu oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

3.5. Płatność należy ujścić na podstawie wystawionej faktury proforma z 7-dniowym terminem płatności na wskazane konto.

3.6. Po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownik otrzymuje drogą mailową Login i jednorazowe Hasło do Profilu Obiektu. Przy pierwszym logowaniu Użytkownik ma możliwość zmiany hasła. Poprzez logowanie sie do profilu Użytkownik ma możliwość pełnej i nieograniczonej ilości edycji własnego Profilu, wszelkich danych kontaktowych, opisów i zdjęć.

3.7. Serwis nie bierze odpowiedzialności za zmiany danych Użytkownika powstałe od dnia przekazania Kodów do Konta oraz przerwy w dostępie do serwera niespowodowane z jego winy.

3.8. Użytkownik ma możliwość korzystania z systemu rezerwacji online bez dodatkowych opłat lub pozostania przy podstawowej formie kontaktu z Rezerwującym tj. kontakt telefoniczny lub mailowy oraz przekierowanie na stronę Użytkownika.

3.9. W przypadku korzystania z systemu rezerwacji online Użytkownik zobowiązuję się do aktualizacji ilości dostępnych miejsc noclegowych w Obiekcie.

3.10. Odpowiedzialność za nieprawidłowe udostępnienie miejsc noclegowych lub brak aktualnego stanu miejsc, wysokości cen oraz dostępnych terminów ponosi Użytkownik.

3.11. W przypadku roszczeń z powodu wprowadzenia w błąd Rezerwujących pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

3.12. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.

3.13. W Serwisie można zamieszczać tylko zdjęcia nieobciążone wadami prawnymi, w tym także prawami osób trzecich. Za takie błędy Serwis nie ponosi odpowiedzialności. Autorzy wystawiający swoje zdjęcia w serwisie, wyrażają zgodę na ich zamieszczenie, zachowując prawa majątkowe do przesłanego zdjęcia.

3.14. Fotografie zamieszczane przez Użytkowników w formacie JPG.  nie mogą być „cięższe” niż 2.5 MB i mniejsze niż 200px szerokości na 200px wysokości. Zdjęcie główne( tło Profilu) nie może być mniejsze niż 1920 x 600px.

3.15. Serwis nie zajmuję się obróbką, retuszem oraz edycją otrzymanych zdjęć a jedynie może zmienić rozmiar otrzymanych zdjęć.

3.16. Użytkownik udziela Serwisowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo zgody na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich umieszczenia w Serwisie.

3.17. Z tytułu udzielenia powyższej zgody Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

3.18. W przypadku roszczeń przez osoby trzecie w stosunku do Serwisu z tytułu naruszenia praw przez

wykorzystanie fotografii nadesłanej przez Użytkownika, Użytkownik przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

3.19. Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

3.20. Serwis nie będzie akceptował zdjęć słabej  jakości (np. zdjęcia zbyt ciemne lub niewyraźne, zamazane lub częściowo zakryte twarze/oczy osób, fotografie zbyt ostre, prześwietlone) lub zdjęć o zbyt małych rozmiarach.

3.21. Zabrania się emisji w Serwisie zdjęć reklamowych.

3.22. Operator ma prawo usuwać zdjęcia oraz inne materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez podania przyczyny lub powiadomienia Użytkownika

3.23. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu. W razie stwierdzenia łamania przez Użytkownika Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Serwis ma prawo zablokować lub usunąć Użytkownika z Serwisu i nie zezwolić na ponowną jego rejestrację. W razie wykrycia nielegalnych treści, tj. pornografii dziecięcej, zdjęć chronionych prawem autorskim itp., Operator ma prawo przekazać logi serwera organom ścigania.

3.24. W razie planowanych przerw, modernizacji, konserwacji systemu, lub też w podobnych wypadkach, Serwis ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail.

3.25. Serwis ma prawo do monitorowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Profilu.

3.26. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) od AW-HOTEL, na adres e-mail podany podczas rejestracji.

3.27. Operator zapewnia ciągłość działania Systemu. W razie nieprawidłowości w działaniu Systemu Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

4. ODPŁATNOŚĆ

4.1. Rejestracja, korzystanie i umieszczanie ofert w serwisie ALL WORLD HOTEL jest płatne.

4.2. Płatności odbywa się na zasadzie wystawionej faktury pro-forma z 7 dniowym terminem płatności. Płatność nie podlega zwrotowi i zapewnia Użytkownikowi emisję Profilu przez okres zamieszczony na fakturze

4.3.  Kwota abonamentowa jest niepodzielna tzn., że: nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentu na zamówioną usługę, Rezygnacja z usług świadczonych przez Serwis przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.  Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Użytkownika do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego..

4.4. Po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownik otrzymuję kody do Profilu oraz Fakturę VAT.

5. DLA REZERWUJĄCYCH

5.1. Wszystkie prezentowane w Serwisie ceny to ceny za pokój za dobę. Po wskazaniu terminu cena jest automatycznie przeliczana za cały pobyt. Ceny te zawierają podatek VAT oraz wszystkie pozostałe opłaty, chyba, że w opisie O Nas na Profilu Obiektu lub w mailu potwierdzającym rezerwację zaznaczono inaczej. Prosimy o szczegółowe sprawdzenie opisu pokoju i jego ceny przed dokonaniem rezerwacji.                                                                                                                                             

5.2. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne. Serwis nie pobiera opłat oraz nie dolicza żadnych opłat dodatkowych (za rezerwację) do ceny pokoju. Serwis nie obciąża kart kredytowych Rezerwujących. Płatność za pobyt należy uregulować bezpośrednio w obiekcie.                                         

5.3. Przelicznik walut dostępny w Serwisie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinien być traktowany, jako wiarygodny i dokładny. Rzeczywiste ceny mogą różnić się od tych, które zostały obliczone przez przelicznik walut na naszej stronie.

6. PRYWATNOŚĆ

6.1. ALL WORLD HOTEL nie przekazuje oraz nie ujawnia danych osobowych Rezerwujących osobom trzecim. Wyjątkiem są sytuacje wymagane przez prawo oraz konieczności ujawnienia danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz danych karty kredytowej w celu zakończenia procesu rezerwacji w wybranym przez Rezerwującego Obiekcie. Jednakże, zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych Partnerom współpracującym z Serwisem (na terenie Unii Europejskiej i poza nią), włącznie z pracownikami oraz pracownikami współpracujących firm.

7. KARTA KREDYTOWA – PŁATNOŚĆ ZA REZERWACJE

7.1. Obiekty korzystające z systemu rezerwacji on-line wymagają podania danych karty kredytowej lub karty debetowej (posiadającej kod CWW) w celu zagwarantowania rezerwacji. W związku z tym Serwis przesyła dane karty kredytowej lub debetowej Rezerwującego bezpośrednio do Obiektu, w którym zarezerwował pokój. Obiekt może sprawdzić (tj. pre-autoryzować) kartę kredytową Rezerwującego.     W celu zabezpieczenia i zaszyfrowania danych karty kredytowej Rezerwującego, w momencie ich przesyłania do systemu korzystamy z technologii Secure Socket Layer (SSL).                                     

7.2. Serwis nie obciąża i nie wykonuje pre-autoryzacji kart kredytowych Rezerwujących a jedynie przekazuję dane Rezerwującego do wybranego Obiektu.                                                                     

7.3. Płatność za pobyt należy uregulować bezpośrednio w Obiekcie. Sposób płatności ( gotówka, karta kredytowa, karta płatnicza) ustala Obiekt.                                                                                  

7.4. Prosimy pamiętać, że w przypadku niektórych cen lub specjalnych ofert Obiekt może dokonać pre-autoryzacji lub obciążyć kartę kredytową lub debetową Rezerwującego (czasami bez możliwości zwrotu pieniędzy) w momencie dokonania i potwierdzenia rezerwacji. Prosimy zapoznać się ze szczegółowym opisem pokoju lub Obiektu (zakładka o Nas) przed dokonaniem rezerwacji w celu sprawdzenia, czy nie obowiązują powyższe warunki.                                                                                                                

7.5. W przypadku sfałszowania karty kredytowej Rezerwującego lub jej nieupoważnionego wykorzystania przez osobę trzecią, większość banków i wystawców kart kredytowych bierze na siebie ryzyko i pokrywa wszystkie koszty związane z fałszerstwem lub nieprawnym wykorzystaniem karty kredytowej.

8. ANULOWANIE REZERWACJI

8.1. Rezerwujący, aby dokonać anulowania rezerwacji ma obowiązek skontaktowania się bezpośrednio z Obiektem.

8.2. Dokonując rezerwacji w Obiekcie Rezerwujący akceptuje określone warunki anulowania rezerwacji oraz zasady dotyczące niepojawienia się w Obiekcie, a także wszystkie dodatkowe warunki i zasady obowiązujące w Obiekcie, które mogą dotyczyć rezerwacji lub pobytu, włącznie z usługami oferowanymi przez Obiekt (warunki i zasady dotyczące obowiązujące w danym Obiekcie można uzyskać bezpośrednio od danego Obiektu). Ogólne zasady dotyczące anulowania rezerwacji i niepojawienia się Gości obowiązujące w Obiekcie dostępne są na Profilu Obiektu w zakładce O Nas, w trakcie procedury dokonywania rezerwacji oraz w mailu potwierdzającym rezerwację. Prosimy o szczegółowe sprawdzenie opisu pokoju i jego ceny przed dokonaniem rezerwacji.

8.3. Należy pamiętać, że w zależności od zasad danego Obiektu dotyczących anulowania rezerwacji i niepojawienia się Rezerwującego w Obiekcie, anulowanie rezerwacji może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat. Sugerujemy, aby Rezerwujący przed dokonaniem rezerwacji szczegółowo zapoznał się z zasadami anulowania rezerwacji i niepojawienia się w dniu rezerwacji obowiązującymi w danym Obiekcie.

9. DALSZA KORESPONDENCJA

9.1. Rezerwujący dokonując rezerwacji wyrażają zgodę na wysłanie wiadomości e-mail, którą może otrzymać przed datą przyjazdu do Obiektu. Jeśli Rezerwujący nie zdecyduje inaczej, nie będzie otrzymywał żadnych innych wiadomości za wyjątkiem następującej korespondencji: e-maila z potwierdzeniem rezerwacji, e-maili związanych ze zmianami dokonanymi w rezerwacji lub z anulowaniem rezerwacji, e-maili przypominających o niedokończonej rezerwacji, e-maili na temat rezerwacji kierowanych do Rezerwującego przez nas lub przez Obiekt oraz innych wiadomości, na otrzymywanie, których wyraził zgodę

10. INNE POSTANOWIENIA

10.1. Oprogramowanie niezbędne do świadczenia naszych usług jak również wszystkie prawa własności intelektualnej (włącznie z prawem autorskim) dotyczące treści i informacji zawartych w materiałach na naszej stronie Serwisu należą do firmy AW-HOTEL. oraz jej dostawców.

W stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, poniższe warunki i postanowienia, jak również dostarczane przez nas usługi podlegają regulacjom prawnym obowiązującym w Polsce. Wszystkie spory wynikające z ogólnych warunków i postanowień, jak również w związku z dostarczanymi przez nas usługami będą rozstrzygane wyłącznie przez odpowiedni sąd w Polsce.